In english further down. Distansjobb och studier med anledning av Covid-19

Många jobbar hemifrån eller har distansstudier med anledning av Covid-19. Det är delade meningar om beslutet med distansundervisning för gymnasieelever som togs för nästan 6 veckor sedan. Allt fler jobbar nu hemifrån, både ungdomar och vuxna. Men hur gör man det bästa av situationen egentligen?

En del menar att det är sämre och tråkigare med distansjobb och studier på distans medans jag tycker det fungerar relativt bra. Oavsett åsikt är det viktigt att man för sin egen skull, tar eget ansvar och gör det bästa av situationen. Många saknar den sociala biten och det är frustrerande att inte kunna umgås med kollegor eller kompisar i den utsträckning vi människor är vana vid. 


Trots det är det viktigt att ta hänsyn till den skillnad beslut gör för minskningen av Covid-19 och vi alla är med och bidrar genom att hålla oss hemma. Har du möjlighet till distansjobb och studier hemma- gör det. Vi alla har ett ansvar när samhället ställt om till distansundervisning och distansmöten.

Allt fler råds till att jobba hemifrån, vad man än tycker om det och det ligger ett stort  ansvar hos oss alla för att lyckas behålla disciplinen och prestera under rådande förutsättningar. 

Vi på Team Aikkiya har därför tagit fram några framgångsrika tips till er som jobbar hemma eller bedriver studier på distans:
Exhausted
Man asleep over papers and books
 • Lägg dig i tid och var utvilad. Oavsett om du är hemma och distansjobbar eller studerar kommer du behöva prestera och använda huvudet under morgondagen.
 • Sitt på en bra plats där du inte blir störd. 
 • Gör en daglig lista med mål för de saker du behöver genomföra under dagen, och checka av den efter dagens slut. På så sätt håller du fokus och presterar målmedvetet. 
 • Gör ett tydligt schema för dagen med viktiga möten eller lektioner och vilka tider. Skriv även in när du har raster. På så sätt får du en bra överblick och en bra struktur för dagen.
 • Anteckna viktiga saker under digitala möten mm. 
 • Ta korta pauser, t ex en promenad eller frisk luft mellan passen för att få mer energi. Rör på dig!
 • Kom ihåg lunchen. Det är lätt att glömma bort att äta mellan digitala möten och lektioner. 
 • Sitt ute och jobba om du har möjlighet. Frisk luft och sol ger garanterat mer energi.
Work outside
Hands using laptop and typing outside on nature background
 • Håll kontakt med kollegorna eller klasskamraterna online för att inte tappa bort varandra. 
 • Utvärdera din insats efter dagen. Vad lyckades du med? Vad behöver du utveckla till morgondagen. Kanske behöver du förändra något nästa dag för att lyckas ännu bättre. Utvärdera din insats utifrån punkter som känns viktiga får dig.  

Aikkiya- Var med och ta livsavgörande och välgrundade beslut

Team Aikkiya
https://aikkiya.org/important-claime-your-citizenship/

Covid 19 – jobs and studies at a distance

Many work at home or have distance studies as a result of Covid-19. There are shared opinions about the decision with distance education for high school students that was taken almost 6 weeks ago. More and more people now work from home, both young people and adults. But how do you make the best of the situation?

Music-notes
Hands over music-notes, a computer and a cup of coffee

Some people think it is worse and tedious with jobs and studies at a distance, while I think it works relatively well. Regardless of opinion, it is important for your own sake, to take responsibility and make the best of the situation. Many people miss the social aspect and it is frustrating not being able to spend time with colleagues or friends to the extent that we humans are used to.

Nevertheless, it is important to take into account the difference decisions make for the reduction of Covid-19 and we all participate and contribute by staying home. If you have the opportunity to work at home, do it. We all have a responsibility when society has changed to distance education and distance meetings.

More and more people are advised to work from home, whatever you think about it. We all have a great responsibility to succeed in maintaining discipline and performing under prevailing conditions.

Team Aikkiya have therefore produced some successful tips for you who work at home or study remotely:
 • Go to bed early and be rested. Whether you are at home and working, you will need to perform and use your head tomorrow.
 • Sit in a good place where you will not be disturbed.
Businesswoman
Rear view of businesswoman working from home
 • Make a daily list of goals for the things you need to accomplish during the day, and check it out by the end of the day. This way you stay focused and perform purposefully.
 • Make a clear schedule for the day with important meetings or lessons and what times. Also enter when you have breaks. This gives you a good overview and a good structure for the day.
 • Write down important things during digital meetings, etc.
 • Take short breaks, such as a walk or fresh air between the passes to get more energy. Move!
 • Remember lunch. It’s easy to forget to eat between digital meetings and lessons.
Time for lunch
writing note showing time lunch
 • Sit outside and work if you have the opportunity. Fresh air and sun guarantee more energy.
 • Keep in touch with colleagues or classmates online so as not to lose each other.
 • Evaluate your efforts after the day. What did you do? What do you need to develop for tomorrow. You may need to change something the next day to succeed even better. Evaluate your efforts based on points that are important for you.

Aikkiya- Take part in life and make informed decisions

Team Aikkiya
https://aikkiya.org/important-claime-your-citizenship/
Smiling Boy
Oliver by the keys