Democracy – Demokratin kan aldrig tas för given

Democracy can never be taken for granted. In English further down.

Demokratin kan aldrig tas för given, det är något vi alla måste jobba för varje dag. I historieböcker kan vi läsa om hur olika personer  var med och bearbetade demokratiska värderingar och genom deras röst lyckades skapa demokratin. Idag reflekterar vi sällan över demokratin och vad det egentligen innebär för oss. Demokratin är viktig för oss alla.

Diversity Children
Diversity children holding a black board

Vad är demokrati?

Demokrati är ett styrelseskick som utgår från medborgarna via allmänna och trygga val där alla ska få vara med och tycka till om hur landet ska styras. En annan demokratisk och viktig grundtanke är att man ska få tänka och uttrycka sina åsikter öppet. 

Frihet

Vi har i Sverige yttrandefrihet, tryckfrihet, domstolar mm. Vi kan ständigt bidra till en tryggare värld genom att dagligen engagera oss och utgå från demokratiska värderingar för att se alla och bidra till en tryggare och säkrare värld. Allt fler länder blir mer auktoritära och processen går långsamt och diskret. Det har blivit allt viktigare att skydda demokratin.

Varför är demokratin viktig?

Det finns många anledningar och följande är endast ett urval bland många fler:

 • Du kan förändra andras liv genom att värna om demokratiska grunder t ex genom att framföra din åsikt eller hjälpa andra att göra sin röst hörd. 
 • Om du på  exempelvis arbetsplatsen  bortser från att säkerställa att förbättra  demokratin skapas klyftor och utanförskap. Grundläggande värderingar skapar trygghet och ska vara centralt både på arbetsplatsen som i det sociala livet. 
 • Du har rätt att rösta i allmänna val och påverka makten och samhället.

Demokrati innebär ett ständigt förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. Vi kan stå emot det vi anser är fel och undvika extremism mm.

 • Vi har åsiktsfrihet och kan debattera om det mesta med hänsyn till att det sker på ett bra sätt. Det kan skapas tolerans mellan människor. Man får större förståelse för varandras olikheter och likheter.
 • Vi kan tillgodose många  människors behov och hjälpa andra. Vi kan göra folks röst hörd och undvika tystnad.
 • Demokrati innebär att alla har rösträtt. Genom att ständigt värna om demokratin kan vi sträva efter en större jämlikhet. 
 • Vi kan ständigt påverka varandra och få andra att ha grundläggande  värderingar om vad som är rätt och fel.
 • Alla kan göra skillnad genom att engagera sig i viktiga frågor.
 • Vi kan påverka viktiga saker på arbetsplatsen. Vilket kan bidra till förbättrad arbetsmiljö.
 • Samarbeten och välgörenhetsarbeten kan ständigt fortsätta utvecklas. 

 

Vi kan undvika diktatur genom att ständigt förbättra demokratin och skydda demokratin. 

 • Vi kan utifrån FN och Barnkonventionen bidra till en tryggare värld för alla utifrån fred och mänskliga rättigheter. Trygga barns uppväxt.
 • Med demokrati kan alla stå upp och försvara de demokratiska värdena.
 • Undvika korrupta länder utan medborgerligt inflytande. Journalister kan ständigt granska makten och ha pressfrihet. Även riksdagen kan kontrollera regeringen och minska korruption och felaktigheter så att regeringen gör sitt jobb rätt. 
 • Alla har rätt  belysa viktiga frågor och problem. Belysa politikerna.
 • Påverka samhällsutvecklingen utifrån det vi tror gynnar flest. Förbättra och förändra. 
 • Alla kan starta och driva  företag. 
 • Minska ekonomisk ojämlikhet.
 • Minska kvinnohat och bidra till ekonomisk och social trygghet oavsett kön.

Leva i frihet och trygghet

 • Vi har idag lagar som bidrar till lika behandling oavsett nationalitet, religion, sexuell läggning, funktionsnedsättningar och funktionshinder.  Rättigheter bygger på demokratin och lagar utformas för att skydda rättigheter.
 • Likabehandlingsplaner, möten och råd mm bidrar till att man i olika sammanhang kan ventilera  frågor, tankar och värderingar. 
 • Folkets åsikter driver politiker och vi förstår lättare politiken och samhället. 
 • Förståelse för olika livsåskådningar och syn på livet.

Vad händer om demokratin inte värdesätts?

I Sverige och många andra länder tar man demokratin för givet.  Fler människor än någonsin lever idag i demokratier men kvaliteten på demokratier försämras och allt fler populistiska alternativ tar plats. Enligt demokratiindexet har antalet fullvärdiga demokratier i EU minskat mellan 2006 och 2019 från 17 länder till 12 länder. 

Vi behöver i alla länder fortsätta värna om demokratin.

Värnar vi inte om demokratin riskeras samhället att bli allt mer auktoritärt. Folkvalda politiker kan underminera det demokratiska styret och samhället kan gå från demokrati till diktatur. Samhället kan bli mer korrupt. Det kan bidra till att det blir svårare att genomföra rättvisa och fria val, medborgerliga friheter, oberoende juridiska system och pressfriheten kan försämras eller elimineras. Länder kan i långsam riktning bli allt mer odemokratiska. Klyftorna ökar och utanförskapet blir större samtidigt som människor blir styrda av regimen. Vi blir utan demokratin och alla dess ovanstående fördelar. Konsekvenserna blir stora och vi kan till slut  komma att leva i ett otryggt och oberäkneligt samhälle. Processen sker oftast långsamt och i många steg därför behöver demokratin ständigt försvaras.

Bli Demokratiborgare gratis


Protect democracy
Darkskinned Lonely woman against white men

In english

Democracy can never be taken for granted

Democracy can never be taken for granted; it is something everyone must work for every day. In history books we can read about how different people were involved in working out democratic values ​​and through their voice managed to create democracy. Today, we rarely reflect on democracy and what it really means to us. Democracy is important to all of us.

What is Democracy?

Democracy is a state of governance that is based on citizens through public and safe elections where everyone should be able to participate and think about how the country should be governed. Another democratic and important basic idea is that people should be allowed to think and express their views openly.

Freedom

In Sweden we have freedom of expression, freedom of the press, courts etc. We can constantly contribute to a safer world by engaging daily and relying on democratic values ​​to see everyone and contribute to a securer and safer world. More and more countries are becoming more authoritarian and the process is slow and discreet. Protecting democracy has become increasingly important.

Why is democracy important?

There are many reasons and the following are only a selection among many more.

 • You can change the lives of others by protecting democratic grounds, for example by expressing your opinion or helping others to make their voices heard.
 • If you, for example, in your workplace ignore to ensure that democracy is improved, gaps and exclusion are created. Basic values ​​create security and must be central both in the workplace and in social life.
 • You have the right to vote in general elections and influence power and society.

Democracy means constant prevention of violent extremism. We can resist what we believe is wrong and avoid extremism, etc.

 • We have freedom of opinion and can debate most things about it in the best way. Tolerance can be created between people. You gain a greater understanding of each other’s differences and similarities.
 • We can meet the needs of many people and help others. We can make people’s voices heard and avoid silence.
 • Democracy means that everyone has the right to vote. By constantly safeguarding democracy, we can strive for greater equality.
 • We can constantly influence each other and share basic values ​​about what is right and wrong.
 • Everyone can make a difference by engaging in important issues.
 • We can influence important things in the workplace. Which can contribute to an improved working environment.
 • Collaborations and charity work can constantly continue to develop.

We can avoid dictatorship by constantly improving democracy and protecting democracy.

 • Based on the UNs convention of Human Rights and the Convention on the Rights of the Child, we can contribute to a safer world for all on the basis of peace and security. Secure children’s upbringing.
 • With democracy, everyone can stand up and defend democratic values.
 • Avoid corrupt countries without civil influence. Journalists can constantly review power and have freedom of the press. The parliament can also control the government and reduce corruption and inaccuracies so that the government does its job right.
 • Everyone has the right to highlight important issues and problems. Illuminate the politicians.
 • Influencing social development based on what we believe benefits most. Improve and change.
 • Anyone can start and run a business.
 • Reduce economic inequality.
 • Reduce women’s hatred and contribute to economic and social security regardless of gender.

Live in freedom and security.

 • We currently have laws that contribute to equal treatment regardless of nationality, religion, sexual orientation, and disabilities. Rights are based on democracy and laws are designed to protect rights.
 • Equal treatment plans, meetings and advice, etc., help to ventilate questions, thoughts and values ​​in different contexts.
 • People’s opinions drive politicians and we understand politics and society more easily.
 • Understanding of different views of life and outlook on life.

What happens if democracy is not valued?


In Sweden and many other countries, democracy is taken for granted. More people than ever live in democracies today, but the quality of democracies is deteriorating, and more and more populist alternatives are taking place. According to the Democracy Index, the number of full-fledged democracies in the EU has decreased from 17 countries to 12 countries between 2006 and 2019.

We need to continue to safeguard democracy in all countries.

If we do not protect democracy, society risks becoming increasingly authoritarian. Elected politicians can undermine democratic rule and society can go from democracy to dictatorship. Society can become more corrupt. It can avail to make it more difficult to implement fair and free elections, civil liberties, independent legal systems and freedom of the press can be impaired or eliminated. Countries can slowly become increasingly undemocratic. The gaps are widening, and exclusion is growing while people are being controlled by the regime. We will be without democracy and all of the above benefits. The consequences are huge, and we can eventually end up living in an insecure and unpredictable society. The process is usually slow and, in many steps, therefore, democracy needs to be constantly defended.

Become a Citizen of Democracy for free

Written by Oliver 15 years old / Skriven av Oliver 15 år

Källor/Sources:

https://pol.gu.se/aktuellt/Nyheter/nyheter-detalj/allt-fler-demokratier-ror-sig-i-riktning-mot-diktatur.cid1623981

https://www.europaportalen.se/teman/demokrati-i-europa

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/

https://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/demokrati/demokratisk-paverkan-och-demokratimodeller

Picture of Aikkiya

Aikkiya

Vi kan ständigt bidra till en tryggare värld genom att dagligen engagera oss och utgå från demokratiska värderingar för att se alla och bidra till en tryggare och säkrare värld.

Share this article

Facebook
WhatsApp
LinkedIn
X

Like & Follow

Your voice counts

Support

We deeply appreciate your support in making a positive impact towards a more inclusive and harmonious global community